top of page

Terms and conditions

Instituut SAUVAGE

Lange-brugstraat 35, 8500 Kortrijk, België

Ondernemingsnummer: BTW: 0721 565 380

Algemeen

Deze website mag in zijn geheel niet zonder toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden buiten het gebruik toegestaan door Instituut SAUVAGE. Afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Instituut SAUVAGE verkoopt accessoires voor interieur, kunst en taxidermie.
Het bestellen en aankopen houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.

Aanbiedingen en overeenkomsten.

Eens de bestelling van de klant ontvangen werd door Instituut SAUVAGE is er sprake van een definitieve verkoopovereenkomst tussen de klant en Instituut SAUVAGE. De klant ontvangt een bevestiging per e-mail. Instituut SAUVAGE kan echter de overeenkomst veranderen aan andere voorwaarden. Instituut SAUVAGE behoudt zich eveneens het recht om elke bestelling te weigeren. Dit kan Instituut SAUVAGE zelf beslissen, en de klant zal van deze beslissing op de hoogte gebracht worden.
Indien u geen order-bevestigingsmail krijgt gelieve ons te contacteren via frauke.taxidermy@gmail.com.

Elke creatie is uniek en daarom niet steeds in stock. Instituut SAUVAGE doet zijn best de producten maximaal te beheren. Instituut SAUVAGE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of een onderdeel van het product. Zou er een product niet meer in vooraad zijn, zal Instituut SAUVAGE dit zo snel mogelijk melden aan de klant en eventueel een alternatief aanbieden. U kan uw bestelling dan kosteloos annuleren met verklaring waarom het alternatief u niet past, zodat wij eventueel nog iets anders kunnen voorstellen.

Workshops

De deelnemers worden geacht deze voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van hun inschrijving.

Annulering wegens de klant kan tot op twee weken voor de start van de workshop kosteloos. Bij annulering binnen de twee weken voor aanvang van de workshop zal het volledige inschrijvingsgeld worden aangerekend. De klant mag zich wel laten vervangen. Bij afwezigheid door overmacht, moet worden gestaafd door een geldig doktersattest, rouwbrief, ...

Instituut SAUVAGE heeft het recht de georganiseerde workshops tot 2 dagen voor aanvang stop te zetten. In samenspraak met de deelnemers wordt er een nieuwe datum afgesproken. Zou een klant hier niet mee akkoord gaan word het inschrijvingsgeld teruggestort.

 Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de workshops georganiseerd door Instituut SAUVAGE of  door een externe firma die de workshops begeleid, zowel direct als indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn van opzet.

In de mate wettelijk toegelaten, aanvaardt u dat Instituut SAUVAGE en de lesgevers niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en fraude. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Instituut SAUVAGE en lesgevers beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaalde voor de deelname aan de betreffende workshop.

Instituut SAUVAGE en haar lesgevers kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de workshops.

Alle materialen die in het kader van de workshops worden gebruikt, zijn en blijven eigendom van Instituut SAUVAGE of de lesgevers, met uitzondering van het afgewerkt product, zoals vermeld in de aankondiging op de website.

Prijzen en betalingen

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in Euro, inclusief BTW.
Instituut SAUVAGE behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname.
Instituut SAUVAGE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in de vermelde prijzen en voorwaarden.
Voor alle aankopen accepteert Instituut SAUVAGE betalingen via bancontact, visa en mastercard. Alle artikelen worden verstuurd na ontvangst van de betaling door Instituut SAUVAGE.
Facturen dienen door de klant te worden betaald binnen 10 werkdagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is Instituut SAUVAGE gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 7% per maand aan de klant in rekening te brengen, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Een gedeelte van een maand wordt daarbij voor een gehele maand aangerekend.
Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een herinnering verstuurd worden, waarbij Instituut SAUVAGE gerechtigd is 9 EUR administratiekosten in rekening te brengen. Als factuur wordt beschouwd de e-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt. Bij gerechtelijke procedures ten gevolge van het overschrijden van de betalingstermijn zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de klant vallen. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Annulering van een bestelling

De klant heeft het recht, tenzij anders geschreven, om Instituut SAUVAGE mede te delen dat hij de aankoop annuleert. Dit zonder betaling van een boete binnen 14 kalenderdagen na levering van het product of het sluiten van de dienst overeenkomst.
Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Instituut SAUVAGE te melden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen en het te sturen naar een door Instituut SAUVAGE vastgesteld retourneringsadres. Instituut SAUVAGE zal het bedrag van de aankoop terugbetalen indien het product onbeschadigd en ongebruikt is en binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst terug geleverd is. Indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt Instituut SAUVAGE zich uitdrukkelijk het recht om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.
De klant heeft evenwel niet het recht om van de aankoop af te zien in het geval het de levering van producten betreft die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter dragen of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Levering

Producten worden enkel geleverd in Europa. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De levertermijn bedraagt gewoonlijk tussen de 2 en 10 werkdagen.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering binnen de periode van 30 dagen kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Indien er geen levering mogelijk is binnen 30 dagen heeft de Koper het recht om de bestelling te annuleren zonder opgave van redenen/kosten. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. In geval van retour zal het betaalde bedrag, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen teruggestort worden of teruggeboekt worden op de creditcard bij betaling met creditcard

Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van Instituut SAUVAGE totdat zij volledig werden betaald. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Klachten of incorrecte levering

Zou er fout van artikel zijn of beschadiging tijdens het vervoeren naar de klant kunt u die terug sturen naar Instituut SAUVAGE, volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden als deze beschreven onder artikel 4 - annulering van de bestelling. Gelieve te melden wat het probleem precies is. Instituut SAUVAGE zal, van zodra het geretourneerde artikel ontvangen werd, de klant een nieuw of het juiste product toesturen. Uiteraard worden er dan hiervoor  geen bijkomende verzendkosten aangerekend.

Beschadiging, verlies of diefstal

Instituut SAUVAGE is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal na de levering ervan.

Overmacht

Instituut SAUVAGE kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige, niet- nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door Instituut SAUVAGE van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt. Instituut SAUVAGE is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Links naar websites beheerd door derden

De website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Instituut SAUVAGE controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Instituut SAUVAGE en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Instituut SAUVAGE de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

 

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze algemene voorwaarden gesloten worden.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze algemene voorwaarden  voortkomen.​

Disclaimer:

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;

  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

bottom of page